Što je katalizator

4

Što je katalizator
Katalitički pretvarač je uređaj koji koristi katalizator za pretvaranje tri štetna spoja iz izduvnih automobila u bezopasna jedinjenja. Tri štetna spoja su:
-VOC ugljikovodici (u obliku neizgorenog benzina, stvaraju smog)
-Ugljendioksid CO (otrov je za sve anime koji dišu vazduhom)
- Dušikovi oksidi NOx (dovode do smoga i kiselih kiša)

Kako djeluje katalitički pretvarač
U katalizatoru se katalizator (u obliku platine i paladija) nanosi na keramičku saću koja je smještena u paketu sličan prigušivaču, pričvršćenom na ispušnu cijev. Katalizator pomaže pretvoriti ugljični monoksid u ugljični dioksid (CO u CO2). Pretvara ugljikovodike u ugljični dioksid (CO2) i vodu. Takođe dušikove okside pretvara u azot i kiseonik.


Vrijeme objavljivanja: 11.-20. Avgusta